Stichting kunst en cultuur Stedelijkmuseum Kampen

DoelstellingenStedelijk Museum Kampen

Adres: Oudestraat 133, 8261 CK Kampen

Postadres: Postbus 30200, 8003 CE, Zwolle

KVK: 05074025

RSIN: 813617285

Tel. 038 -3317361 - Email: hrs@schaafsmaenpartners.nl

De Stichting Kunst en Cultuur Stedelijkmuseum Kampen is opgericht om het Stedelijk Museum Kampen in alle opzichten te ondersteunen bij het voortbestaan. Daarbij gaat het er vooral om dat het museum een gezonde financiële basis kent. Zolang het museum onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie Kampen is het niet mogelijk om via fondswerving en sponsoring gelden in te zamelen. Deze gelden zijn noodzakelijk voor het behoud en de uitbreiding van de collectie. Ook is het gewenst om van tijd tot tijd museale aankopen te doen van stukken die vrij onverwacht  in beeld komen. Tenslotte doet zich regelmatig de gelegenheid voor om publicaties uit te brengen in de vorm van catalogi en boeken. Ook hiervoor is geld nodig.

Het bestuur van de stichting stelt zich ten doel om door het leggen van contacten met bedrijven en instellingen daadwerkelijk gelden in te zamelen en sponsorcontracten af te sluiten. Op die manier kan het museum beschermd en ondersteund worden in zijn voortbestaan.

contacten met externe partijen

contacten met externe partijen

Het museum heeft een intensieve relatie met de Stichting Kunst en Cultuur Stedelijkmuseum Kampen en de Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen

Vier steunpilaren

Vier steunpilaren

Vier steunpilaren:

a. Aankoop

b. Educatie

c. Publicaties

d. Multidisciplinaire projecten/activiteiten

Gezien het feit dat tot 2003 in Kampen een kunstacademie bestond, zou het zinvol zijn om b.v. het werk aan te kopen van bekende docenten/kunstenaars die in Kampen lesgaven, de studenten die in Kampen hebben gestudeerd en in de loop der jaren een (inter)nationale naam hebben opgebouwd en de gerenommeerde kunstenaars die in het museum en andere locaties in Kampen hebben geëxposeerd. Dit voor de vorming van een interessante collectie hedendaagse kunst van de 21ste eeuw voor de komende generaties. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om een “Kunstaankoop fonds” op te richten dat door de Stichting Kunst en Cultuur Stedelijkmuseum Kampen wordt beheerd. Zonder een fonds kan het museum ook niet adequaat en tijdig reageren op het aanbod (via veilingen, galeries e.d.) kunstvoorwerpen die voor Kampen van belang zijn.

Een van de voorbeelden voor de vergroting van de collectie van het museum is de opdracht voor het maken van een portret van de nieuwe koning voor de Oranjezaal, waar al een plek voor is gereserveerd.

Daarnaast is er een grote behoefte aan het betrekken van meer jeugd van zowel primair als secundair onderwijs bij het museum. Dit door middel van diverse educatieve projecten zowel binnen als buiten het museumgebouw. Maar ook educatief materiaal (verf, inkt, klei, papier, gereedschap e.d.) wordt steeds lastiger met de reguliere gelden te financieren. Hiervoor ontbreken vaak extra middelen. Dus hiervoor zou een soort “Educatie fonds” ingesteld moeten worden. Het museum zou graag vaker publicaties en catalogi willen realiseren en o.a. hiervoor externe expertise (wetenschappers/schrijvers) inschakelen. Vaak gaat het om vrij kostbare publicaties die het museum niet alleen kan financieren. Ook grote en multidisciplinaire projecten of activiteiten (o.a. festivals) met kunstenaars, musici, acteurs, schrijvers e.a. kunnen we alleen als museum of in samenwerking met de lokale en regionale musea en andere culturele instellingen, met huidige en eigen budgetten niet realiseren. Ter illustratie denken we hierbij aan het project Hanzefestival in Kampen 2017.

Uw hulp is hiervoor van groot belang. 

Sponsors

Sponsors

De Stichting Kunst en Cultuur Stedelijkmuseum Kampen heeft zich in de afgelopen jaren, samen met de directie van het museum, ingespannen voor de werving van de externe middelen. Dit betrof de contacten met de nationale en provinciale fondsen, regionale en locale bedrijven die als sponsor optraden en een aantal donateurs. In de periode voor de opening heeft de Stichting meer dan € 250.000 ontvangen dat grotendeels ten gunste van de inrichting van het museumzalen, educatieve ruimtes en Multimediatours werd gebruikt. Tot op heden heeft het museum via de Stichting Kunst en Cultuur Stedelijkmuseum Kampen van de volgende fondsen en sponsors een bijdrage ontvangen: 

 

Een deel van de sponsors wenst anoniem te blijven en wordt niet in de publiciteit van het museum genoemd. 

bestuur

bestuur

Mw. G. Bastiaan-de Groot, secretaris
Dhr S.J. van Dijk, penningmeester

Dhr P. Kalt, fondsenwerving
Dhr. H.R.Schaafsma, voorzitter 

Dhr. A. Vissinga, algemeen lid

 

Contactpersoon museum: Henk Schaafsma

hrs@schaafsmaenpartners.nl

Samenwerking

Samenwerking

De Stichting Vrienden van het museum is opgericht in 2010 met de intentie om het brede publiek en andere belangstellenden voor het museum te vinden. De ‘vrienden’ betalen een relatief laag lidmaatschap en krijgen gratis toegang tot het museum, lezingen, openingen exposities, kleinschalige concerten en korting op bepaalde producten in de museumwinkel. Al deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het bestuur van de Stichting Vrienden en museumstaf. Soms ontvangen de Vrienden behalve de contributiegelden ook kleinere donaties.

Toekomstige accenten van het Stedelijk Museum en de Stichting Kunst en Cultuur Stedelijkmuseum Kampen Zolang het museum nog een dienst van de gemeente Kampen blijft, zal de Stichting Kunst en Cultuur Stedelijkmuseum Kampen een belangrijke rol spelen in de relatie met huidige en werving van nieuwe sponsors ten gunste van de activiteiten van het museum. De meeste investeringen in het museum hadden in het verleden een eenmalig karakter. Er werd geïnvesteerd in de fysieke, inrichtingstechnische zaken. Waar het museum nu behoefte aan heeft is een relatie aangaan met externe partijen die een financiële bijdrage kunnen en willen leveren voor een bredere profilering van het museum, met o.a. bijzondere aankopen voor de collecties, zowel van historische voorwerpen als de hedendaagse kunst.

Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen. 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 juli 2020

Inleiding 

De afgelopen twee jaar 2018 en 2019 hebben voor het bestuur van de stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum vooral in het kader gestaan van de voorgenomen verzelfstandiging van het museum. Twee interim-directeuren zijn na de pensionering van Stan Petrusa actief geweest om dit voor te bereiden en te realiseren. Het bestuur was voor hen gesprekspartner bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering ervan. Met raad en daad, advies en ondersteuning stond het bestuur de directeur en de staf terzijde. Ook trad het bestuur waar nodig op als gesprekspartner van het College van B en W en de gemeenteraad. Het bestuur verleende ook zijn steun aan het museumbeleid door op gezette tijden financieel bij te dragen aan exposities, publicaties en aankopen. Dit op basis van het beleidsplan dat in januari 2017 is vastgesteld en met de kaders die daar werden gesteld. 

De bestuursleden benutten hun eigen netwerken om het bestaan van de stichting onder ogen te brengen bij belanghebbenden en geïnteresseerden. Eén bestuurslid was voortdurend actief in het werven van sponsors. Deze akker vraagt veel bewerking in de vorm van ploegen, zaaien en begieten, terwijl de oogst gekoesterd moet worden vanwege de inhoud en niet vanwege de omvang, de schuren raken er niet door gevuld. 

Eind 2019 is de teerling geworpen. Het museum blijft de komende jaren onder de paraplu van de gemeente Kampen. Dat geeft duidelijkheid voor de directie, de medewerkers en de vele vrijwilligers. Met Nynke van der Wal heeft het bestuur een enthousiaste en deskundige directeur ontvangen die beleid voor de lange termijn kan ontwikkelen en uitvoeren. 

Voor het bestuur van de stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Stedelijk Museum Kampen is het nu ook duidelijk dat zijn taak in de huidige vorm blijft bestaan. In deze beleidsvoornemens brengt het bestuur tot uiting hoe hij de komende drie tot vijf jaar denkt te gaan opereren. Hierbij staat enerzijds de eigenstandigheid van de stichting voorop en anderzijds de relatie met het Stedelijk Museum en terrein van de cultuur in de gemeente Kampen. 

Doel 

De Stichting is in 2003 opgericht om het Stedelijk Museum Kampen “in materiele en immateriele zin te ondersteunen in de meest ruime zin van het woord.”(art 2 Statuten) . Daarbij gaat het er vooral om dat het museum een gezonde financiële basis kent. Aangezien het museum onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie Kampen is het voor het museum zelf niet mogelijk om via fondswerving en sponsoring gelden in te zamelen. Begroting en exploitatie van het museum bieden maar in beperkte mate ruimte voor het behoud en de uitbreiding van de collectie. Ook is het gewenst om van tijd tot tijd museale aankopen te doen van stukken die vrij onverwacht in beeld komen. Tenslotte doet zich regelmatig de gelegenheid voor om publicaties uit te brengen in de vorm van catalogi en boeken. Ook hiervoor is geld nodig. 

Het bestuur van de stichting stelt zich ten doel om door het leggen van contacten met bedrijven en instellingen daadwerkelijk gelden in te zamelen en sponsorcontracten af te sluiten. Op die manier kan het museum beschermd en ondersteund worden in zijn voortbestaan. 

Het bestuur vat echter zijn taak ruimer op. Hij wil zich binnen en buiten Kampen verder profileren op het terrein van kunst en cultuur met het doel deel te nemen aan beleidsvorming op dit terrein en zo het museum breder bekend te maken en op de kaart te zetten. Hieronder is die doelstelling uitgewerkt voor de komende tijd vanaf 2020. 

Aankoopbeleid

Tot 2003 was in Kampen een kunstacademie gevestigd. Deze is later naar Zwolle verhuisd en opgegaan in kunsthogeschool ARTEZ.
Het ligt voor de hand om het werk aan te kopen van bekende docenten en kunstenaars die in Kampen lesgaven of hebben in Kampen gestudeerd en in de loop der jaren een (inter) nationale naam hebben opgebouwd. Aan de andere kant wil de stichting het werk aankopen van de gerenommeerde kunstenaars die in het museum en andere locaties in Kampen hebben geëxposeerd. Mede daardoor wordt er een interessante kunstcollectie van de 21ste eeuw gevormd die voor de komende genera- ties van waarde is. Het aankoopbeleid zal zich echter niet beperken tot het verwerven van hedendaagse kunst. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om een “Kunstaankoop fonds” op te richten dat door de Stichting wordt beheerd. Zonder zo’n fonds kan het museum ook niet adequaat en tijdig reageren op het aanbod (via veilingen, galeries e.d.) van kunstvoorwerpen die voor Kampen van belang zijn. 

Educatie

Er is een grote behoefte aan het betrekken van meer jeugd van zowel primair als secundair onderwijs bij het museum. Dit door middel van diverse educatieve projecten zowel binnen als buiten het museumgebouw. Voor de aan- schaf van educatieve benodigdheden als verf, inkt, kwasten, papier, laptops etc. ontbreken vaak de middelen. Hiervoor zou een “Educatie fonds” ingesteld moeten worden. Het museum zou graag vaker publicaties en catalogi willen realiseren en o.a. hiervoor externe expertise (wetenschappers/schrijvers) inschakelen. Vaak gaat het om vrij kostbare publicaties die het museum niet alleen kan financieren. Ook grote en multidisciplinaire projecten of activiteiten (o.a. festivals) met kunstenaars, musici, acteurs, schrijvers e.a. kan het museum met de huidige middelen niet alleen realiseren. 

Sponsorwerving 

Een tweetal bestuursleden is speciaal belast met het verwerven van sponsors. Zij bezoeken volgens een vastgesteld plan regelmatig bedrijven en instellingen met de bedoeling hen voor te lichten over de mogelijkheden van sponsoring van het museum. Het foldermateriaal en de website van de stichting zijn met het oog hierop samengesteld. De directeur vergezelt de bestuursleden bij hun bezoeken.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele sponsoring. Bij incidentele sponsoring gaat het vaak om eenmalige sponsoring van een activiteit, een project of de aankoop van een object.
Bij structurele sponsoring gaat het om een bijdrage in geld die zich uitstrekt over meerdere jaren. 

Contacten 

Het bestuur van de stichting onderhoudt een goede en constructieve relatie met het gemeentebestuur van Kampen, zowel B en W als de gemeenteraad. Contacten verlopen in het algemeen via de voorzitter en de directeur. Bij afspraken en andere contacten kan de directeur bestuursleden vergezellen in dien dat nodig of wenselijk wordt geacht. Voorts koestert het bestuur relaties met de vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum, culturele instellingen in Kampen, fondsen als het Cultuurfonds Kampen, Prins Bernard Cultuurfonds, lokale, regionale en landelijke fondsen, banken etc. 

Speerpunten van beleid:

Het bestuur heeft een aantal speerpunten van beleid geformuleerd die in de komende periode verder uitgewerkt en uitgevoerd zullen worden. Het bestuur wil daardoor meer richting geven aan zijn functioneren en meer doelgericht en besluitvaardig opereren. 

 • Financiële bijdragen van de stichting zullen meer dan tot nu toe gericht zijn op blijvende zaken. Er zullen geen aanvullende financieringen meer worden gedaan aan ad hoc zaken, zoals tentoonstellingen, catalogi etc. 
 • Het bestuur zal jaarlijks in zijn begroting plafondbedragen opnemen waarbinnen bestedingen gedaan worden.
 • Sponsoring is van toegevoegde waarde voor de stichting en voor het museum. Culturele instellingen kunnen in deze tijd niet zonder bijdragen vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het beleid voor het werven van sponsors zal anders opgezet worden. De werving voor sponsors zal geïntensiveerd worden. Kleine sponsors  en particuliere sponsors zullen meer in beeld gebracht worden. 
 • Naast sponsoring zal er over nagedacht worden hoe op andere manieren geld gegenereerd kan worden. Daarbij kan ook hedendaags mecenaat binnen het blikveld komen. 
 • Het bestuur wil het contact met en de klankbordfunctie voor de directeur intensiveren. 
 • De samenstelling van het bestuur zal veranderen. Er komt een rooster van aftreden. Eind 2020 zal de secretaris vertrekken en eind 2021 de voorzitter. In 2020 zullen profielen voor bestuursleden worden opgesteld. Het bestuur zal uitgebreid worden tot vijf leden. 
 • Het bestuur is gericht op een goede samenwerking met de Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum. Het bestuur ziet geen meerwaarde in een samengaan van beide stichtingen.
 • De stichting zal haar werkterrein breder opvatten en zich meer in het gehele culturele veld van Kampen bewegen. 
 • De stichting zal een andere naam krijgen. Deze zal meer aansluiten bij de ambitie om voor het hele culturele veld van Kampen van betekenis te zijn. 
 • De stichting zal meer samenwerking nastreven met andere instellingen en organisaties die culturele activiteiten in Kampen bevorderen door het ondersteunen ervan. 

Voor het beheer en de besteding van het vermogen wordt verwezen naar de financiële verantwoording.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten

Uitgeoefende activiteiten

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

Activiteiten van de Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen


2021

In 2021 heeft het bestuur de relatie met de directeur verder verdiept en vormgegeven. Er is sprake van een constructieve en inspirerende samenwerking. Ondanks de coronaregels was het mogelijk om het bestuurswerk door te laten gaan. Twee nieuwe bestuursleden deden hun intrede in het bestuur. Het rooster van aftreden werd bijgesteld. Na meer dan tien jaar heeft de secretaris haar taken overgedragen. Onder grote waardering werd afscheid van haar genomen. 

Toen de gelegenheid zich voordeed om werk van Jo Koster aan te kopen, kon de stichting een belangrijk aandeel leveren in de financiering. Datzelfde gold voor de expositie van werk van Christie van der Haak. Dit evenement trok-ondanks corona- veel belangstelling uit het hele land. Bij de expositie Oog voor het oor, over de oren van Rembrandt,  leverde de stichting een financiële bijdrage voor de educatieve installatie. Tenslotte maakte de stichting het mogelijk dat de ‘selfiewand’ kon worden gerealiseerd. 


2020 

Nadat de gemeenteraad van Kampen besloten had, dat het museum een deel van gemeentelijke organisatie blijft, heeft het bestuur zijn beleid hierop afgestemd.  Dit is onder woorden gebracht  in een notitie die eind 2020 door het bestuur is vastgesteld. Op dat moment is ook de naam van de stichting gewijzigd van ‘St Beschermers Stedelijk Museum Kampen’ naar ‘St. Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen.’ 

Het bestuur van de stichting stelt zich ten doel om door het leggen van contacten met bedrijven en instellingen daadwerkelijk gelden in te zamelen en sponsorcontracten af te sluiten. Eén bestuurslid is voortdurend actief in het werven van sponsors. Hoe meer inkomsten uit sponsoring, hoe beter de stichting in staat is om het museum te ondersteunen. Ook op andere manieren probeert de stichting fondsen aan te boren. Aanvragen voor subsidies ten behoeve van exposities worden regelmatig gedaan bij het Mondriaanfonds, het Pins Bernard Cultuurfonds etc. 

Daarnaast wil de stichting  zich binnen en buiten Kampen op het terrein van kunst en cultuur manifesteren. Het bestuur wil meer bekendheid voor het museum creëren. Het doel hiervan is om deel te nemen aan beleidsvorming die binnen Kampen op een aantal niveaus en podia plaatsheeft. 

De bestuursleden benutten hun eigen netwerken om het bestaan van de stichting onder ogen te brengen bij belanghebbenden en geïnteresseerden. Daarom is het van belang dat het bestuur een zekere afspiegeling is van de inwoners van Kampen. 

Het bestuur heeft het aankoopbeleid van kunstwerken verder uitgewerkt en geformuleerd. Er is een fonds gevormd, waarbinnen aankopen gedaan kunnen worden. Per jaar wordt nu een vast bedrag gereserveerd voor aankopen en voor educatie. 


2019

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting een schilderij van Jan Roeland ‘Eend’ aangekocht. De stichting is verguld met werken van de geboren IJsselmuidenaar Jan Roeland in haar collectie.
 

In 2019 heeft de Stichting een sponsorbijdrages ontvangen van € 9.000 van het Prins Bernardcultuurfonds. Hebo Maritiem heeft een bijdrage gedaan van € 2.500 voor de tentoonstelling “de Kogge”. Voorts is er in 2019 een Glossy “de Wonderkamer van Kampen” uitgebracht, deze is goed ontvangen.


2018

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting een schilderij van Maarten Meuldijk ‘het IJsselfront van Kampen in de winter’ aangekocht. Dit schilderij zal eigendom worden van het Stedelijk Museum Kampen. Dit geldt ook voor alle eerdere aankopen en bijdragen door en van de Stichting. Ook in 2018 heeft de Stichting een sponsorbijdrage van Rabobank IJsseldelta ontvangen. Vanuit het fonds cultuur van de Gemeente Kampen ontving de Stichting een bijdrage voor Kunst en Kind 2018-2019.

Het bestuur van de Stichting vergadert ieder kwartaal. Er bestaat een goede relatie met de (interim)directeur van het Stedelijk Museum Kampen die het bestuur ruimschoots van informatie voorziet. Ook onderhoudt het bestuur een goede verstandhouding met de gemeente en de wethouder van cultuur.


2017

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting bijgedragen aan de catalogus welke verscheen bij de expositie "Het Rijks aan de IJssel" van Jeroen van der Vliet, conservator maritieme collecties bij het Rijksmuseum. Aanleiding voor deze expositie, met louter en alleen maritieme werken uit het Rijksmuseum, waren de internationale Hanzedagen in Kampen. Verder is er € 2.771 bijgedragen aan het boekje Kampen Hanzestad geschreven door René van Mierlo, € 1.500 aan de catalogus C’mon Pilgrim van Adzer van der Molen en € 1.484 aan de aanschaf van het kunstwerk Bij Nacht en Ontij van Rens Krikhaar en Jorn van Leeuwen. De Stichting heeft de sponsorgelden van de Rabobank van zowel 2016 als 2017 in het boekjaar ontvangen.


2016

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting de publicatie van de kunstenaar Mynke Buskens gefinancierd voor € 3.900. Deze kunstenaar heeft daarbij de tekening "De drie Gezusters" aan het Stedelijk Museum Kampen geschonken. Verder heeft de Stichting € 5.000 ontvangen van het Prins Bernard Cultuur Fonds als afrekening van het sieradenproject "De Keuze van Kampen" dat in 2015 heeft plaatsgevonden. De Stichting heeft ook dit jaar weer de kerstgeschenken aan de sponsors gefinancierd.


2015

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting in 2015 een schilderij genaamd 'Kamper Vrouw' van schilderes Mary Waters gekocht. Daarnaast is een kunstwerk genaamd 'Sunny' gekocht van kunstenaar Hans van Bentem. De Stichting heeft voor het schilderij en het kunstwerk € 6.590 ter beschikking gesteld. Beiden zijn opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum te Kampen.

Verder heeft de Stichting het Stedelijk Museum te Kampen gesponsord met een nieuw kassasysteem, de vertaling van de zaalteksten (Engels - Nederlands) en een kerstgeschenk voor de sponsoren. De gezamenlijke kosten hiervan bedroegen circa € 5.600.

Tot slot heeft de Stichting net als vorig jaar een financiële bijdrage gegeven ten behoeve van de organisatie van de Gouden Zaal Concerten, die plaatsvonden in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum te Kampen. De financiele bijdrage bedroeg € 3.000.


2014

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting in 2014 de heer Robbie Cornelissen de opdracht gegeven een kunstwerk te maken. De Stichting heeft hiervoor € 5.300 te beschikking gesteld. Het kunstwerk is opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum te Kampen.

Daarnaast heeft de Stichting een financiële bijdrage van € 1.500 gegeven aan de organisatie van de Gouden Zaal Concerten, die plaatsvonden in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum te Kampen

Kenmerken / historisch schets

Kenmerken / historisch schets

Het Stedelijk Museum Kampen bevindt zich in het voormalige raadhuis van Kampen. Tot 2002 was het complex, dat uit twee delen bestaat namelijk het Oude en het ernaast gelegen Nieuwe Raadhuis, als raadhuis van Kampen in gebruik. Het Stedelijk Museum Kampen opende na een grondige verbouwing van het complex, in maart 2009 hier zijn deuren. Het museumconcept en de inrichting zijn gerealiseerd i.s.m. Kossmann.deJong Exhibition Architects uit Amsterdam. Het Oude Raadhuis dateert oorspronkelijk uit ca. 1350. Hier werd vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse tijd recht gesproken door schepenen en raden.

In 1543 brandde het Oude Raadhuis uit. Alleen de buitenmuren, de nog steeds bestaande kelderruimte en een deel van de verdieping bleven zwaar gehavend overeind. Al snel werd met de herbouw begonnen en een jaar later was het exterieur gereed. De belangrijkste ruimte, voltooid in 1545 heeft de eeuwen nagenoeg onveranderd doorstaan. Vrijwel nergens anders is een zo authentiek interieur uit het midden van de zestiende eeuw - een uniek voorbeeld van de vroege renaissancearchitectuur - bewaard gebleven. Deze zogenaamde Schepenzaal, de plek waar het Kamper stadsbestuur samenkwam, fungeerde tot 1795 niet alleen als bestuurscentrum, maar ook als rechtbank. Het Kamper stadsbestuur sprak namelijk ook recht. Het stadsbestuur vergaderde in het achterste deel, waarin het Schepengestoelte en de hoog oprijzende zandstenen schouw hoogtepunten vormen. Het voorste deel was bestemd voor belangstellenden. Een zware geklonken ijzeren deur uit de dertiende eeuw, geeft daar toegang tot de Schepentoren.

Vaste collectie

Vaste collectie

De vaste collectie van het museum heeft vier onderwerpen:

 • Water;
 • Religie;
 • Rechtspraak; 
 • het Huis van Oranje; 

Kampen is rijk geworden door het water. IJssel en Zuiderzee maakten handel mogelijk naar verre oorden, waar veel geld werd verdiend. Maar water zorgde ook voor bedreiging. In de zaal over het water is de geschiedenis van Kampen en het water te zien. Het oude Hanzeverbond, de opgang en de neergang van de Hanzestad, de stijging van de zeespiegel in onze tijd; Kampen leeft met het water. Geloof is van oudsher zeer aanwezig in Kampen. Tot aan de reformatie was Kampen een rooms katholieke stad. Er waren grote kerken en kloosters in de oude binnenstad. Na de reformatie werd Kampen protestant en er vestigden zich twee theologische universiteiten. Eén daarvan heeft Kampen in 2012 verlaten.

Er is veel bewaard gebleven uit deze tijd. Dit kunt u bewonderen in de themazalen over religie. Al vroeg in de middeleeuwen krijgt Kampen stadsrechten. Er wordt bestuurd en er mag recht gesproken worden en dat gebeurt in de Schepenzaal. De Schepenzaal is te bezichtigen en in de themazaal over bestuur en recht is te zien hoe dat vroeger in zijn werk ging. Het museum heeft geschilderde portretten van alle stadhouders, koningen en koninginnen uit het Huis van Oranje. Alle Oranjes zijn ten voeten uit geschilderd: van top tot teen. 

Tijdelijke exposities

Tijdelijke exposities

Behalve de presentatie van historische voorwerpen, organiseert het museum gemiddeld 5 tijdelijke exposities moderne/heden-daagse kunst en historische thema’s. Het betreft meestal de presentatie van werk van nationaal gerenommeerde kunstenaars.

Contact

Contact

Contactpersoon Stichting Kunst en Cultuur Stedelijkmuseum Kampen:

Voorzitter en contactpersoon: drs. Henk Schaafsma - p/a Stedelijk Museum Kampen

 

Stedelijk Museum Kampen Oudestraat 133, 8261 CK Kampen

Tel. 038 -3317361 - hrs@schaafsmaenpartners.nl

Een sponsorcontract kan door de Stichting Beschermers op maat gemaakt worden, of er wordt een overeenkomst gemaakt op basis van een bestaand contract die een huidige sponsor al heeft of gebruikt.  

Privacy

Privacy

De Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen (hierna: “Stichting”) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt door het leggen van contacten met bedrijven en instellingen gelden in te zamelen en sponsorcontracten te sluiten te behoeve van het Stedelijk Museum Kampen. In verband hiermee worden door de Stichting persoonsgegevens van onze contactpersonen verwerkt. Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele (sponsor)overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) sponsoren als voor partijen bij wie de Stichting zaken en/of diensten inkopen. Middels deze privacyverklaring wil de Stichting haar contactpersonen informeren over de wijze waarop zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt. 

Doel van de ververwerking van gegevens 

Bent u een (potentiële) sponsor van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een overeenkomst te kunnen toesturen, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Grond voor de verwerking van uw gegevens 

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen worden verzameld en gebruikt omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. 

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van de Stichting. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele (verdere) samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de Stichting. 

Soort persoonsgegevens 

Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres, telefoon, e-mailadres, KvK-nummer en BTW-nummer. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt. 

Doorgifte aan derden 

In verband met de uitvoering van een overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden. Dat kunnen partijen zijn aan wie de Stichting middelen ter beschikking stelt of die in haar opdracht werkzaamheden uitvoeren of producten leveren. De Stichting borgt in die gevallen dat deze derden uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. Indien u informatie bij ons heeft opgevraagd, maar u geen sponsor of zakelijke relatie bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. 

Bent u wel sponsor of een zakelijke relatie bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. 

Uw rechten 

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen, 8261 CK Kampen, 038-3317361, hrs@schaafsmaenpartners.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Wijzigingen 

De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook regelmatig de privacyverklaring te controleren. 

Kampen, Nederland 

Sitemap