Stichting Kunst en Cultuur
Stedelijk museum Kampen

Activiteiten

Beleidsplan Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 juli 2020

Inleiding 

De afgelopen twee jaar 2018 en 2019 hebben voor het bestuur van de stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum vooral in het kader gestaan van de voorgenomen verzelfstandiging van het museum. Twee interim-directeuren zijn na de pensionering van Stan Petrusa actief geweest om dit voor te bereiden en te realiseren. Het bestuur was voor hen gesprekspartner bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering ervan. Met raad en daad, advies en ondersteuning stond het bestuur de directeur en de staf terzijde. Ook trad het bestuur waar nodig op als gesprekspartner van het College van B en W en de gemeenteraad. Het bestuur verleende ook zijn steun aan het museumbeleid door op gezette tijden financieel bij te dragen aan exposities, publicaties en aankopen. Dit op basis van het beleidsplan dat in januari 2017 is vastgesteld en met de kaders die daar werden gesteld.

De bestuursleden benutten hun eigen netwerken om het bestaan van de stichting onder ogen te brengen bij belanghebbenden en geïnteresseerden. Eén bestuurslid was voortdurend actief in het werven van sponsors. Deze akker vraagt veel bewerking in de vorm van ploegen, zaaien en begieten, terwijl de oogst gekoesterd moet worden vanwege de inhoud en niet vanwege de omvang, de schuren raken er niet door gevuld.

Eind 2019 is de teerling geworpen. Het museum blijft de komende jaren onder de paraplu van de gemeente Kampen. Dat geeft duidelijkheid voor de directie, de medewerkers en de vele vrijwilligers. Met Nynke van der Wal heeft het bestuur een enthousiaste en deskundige directeur ontvangen die beleid voor de lange termijn kan ontwikkelen en uitvoeren.

Voor het bestuur van de stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Stedelijk Museum Kampen is het nu ook duidelijk dat zijn taak in de huidige vorm blijft bestaan. In deze beleidsvoornemens brengt het bestuur tot uiting hoe hij de komende drie tot vijf jaar denkt te gaan opereren. Hierbij staat enerzijds de eigenstandigheid van de stichting voorop en anderzijds de relatie met het Stedelijk Museum en terrein van de cultuur in de gemeente Kampen.

Doel 

De Stichting is in 2003 opgericht om het Stedelijk Museum Kampen “in materiele en immateriele zin te ondersteunen in de meest ruime zin van het woord.”(art 2 Statuten) . Daarbij gaat het er vooral om dat het museum een gezonde financiële basis kent. Aangezien het museum onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie Kampen is het voor het museum zelf niet mogelijk om via fondswerving en sponsoring gelden in te zamelen. Begroting en exploitatie van het museum bieden maar in beperkte mate ruimte voor het behoud en de uitbreiding van de collectie. Ook is het gewenst om van tijd tot tijd museale aankopen te doen van stukken die vrij onverwacht in beeld komen. Tenslotte doet zich regelmatig de gelegenheid voor om publicaties uit te brengen in de vorm van catalogi en boeken. Ook hiervoor is geld nodig.

Het bestuur van de stichting stelt zich ten doel om door het leggen van contacten met bedrijven en instellingen daadwerkelijk gelden in te zamelen en sponsorcontracten af te sluiten. Op die manier kan het museum beschermd en ondersteund worden in zijn voortbestaan.

Het bestuur vat echter zijn taak ruimer op. Hij wil zich binnen en buiten Kampen verder profileren op het terrein van kunst en cultuur met het doel deel te nemen aan beleidsvorming op dit terrein en zo het museum breder bekend te maken en op de kaart te zetten. Hieronder is die doelstelling uitgewerkt voor de komende tijd vanaf 2020.

Aankoopbeleid

Tot 2003 was in Kampen een kunstacademie gevestigd. Deze is later naar Zwolle verhuisd en opgegaan in kunsthogeschool ARTEZ.
Het ligt voor de hand om het werk aan te kopen van bekende docenten en kunstenaars die in Kampen lesgaven of hebben in Kampen gestudeerd en in de loop der jaren een (inter) nationale naam hebben opgebouwd. Aan de andere kant wil de stichting het werk aankopen van de gerenommeerde kunstenaars die in het museum en andere locaties in Kampen hebben geëxposeerd. Mede daardoor wordt er een interessante kunstcollectie van de 21ste eeuw gevormd die voor de komende genera- ties van waarde is. Het aankoopbeleid zal zich echter niet beperken tot het verwerven van hedendaagse kunst. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om een “Kunstaankoop fonds” op te richten dat door de Stichting wordt beheerd. Zonder zo’n fonds kan het museum ook niet adequaat en tijdig reageren op het aanbod (via veilingen, galeries e.d.) van kunstvoorwerpen die voor Kampen van belang zijn.

Educatie

Er is een grote behoefte aan het betrekken van meer jeugd van zowel primair als secundair onderwijs bij het museum. Dit door middel van diverse educatieve projecten zowel binnen als buiten het museumgebouw. Voor de aan- schaf van educatieve benodigdheden als verf, inkt, kwasten, papier, laptops etc. ontbreken vaak de middelen. Hiervoor zou een “Educatie fonds” ingesteld moeten worden. Het museum zou graag vaker publicaties en catalogi willen realiseren en o.a. hiervoor externe expertise (wetenschappers/schrijvers) inschakelen. Vaak gaat het om vrij kostbare publicaties die het museum niet alleen kan financieren. Ook grote en multidisciplinaire projecten of activiteiten (o.a. festivals) met kunstenaars, musici, acteurs, schrijvers e.a. kan het museum met de huidige middelen niet alleen realiseren.

Sponsorwerving 

Een tweetal bestuursleden is speciaal belast met het verwerven van sponsors. Zij bezoeken volgens een vastgesteld plan regelmatig bedrijven en instellingen met de bedoeling hen voor te lichten over de mogelijkheden van sponsoring van het museum. Het foldermateriaal en de website van de stichting zijn met het oog hierop samengesteld. De directeur vergezelt de bestuursleden bij hun bezoeken.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele sponsoring. Bij incidentele sponsoring gaat het vaak om eenmalige sponsoring van een activiteit, een project of de aankoop van een object.
Bij structurele sponsoring gaat het om een bijdrage in geld die zich uitstrekt over meerdere jaren.

Contacten 

Het bestuur van de stichting onderhoudt een goede en constructieve relatie met het gemeentebestuur van Kampen, zowel B en W als de gemeenteraad. Contacten verlopen in het algemeen via de voorzitter en de directeur. Bij afspraken en andere contacten kan de directeur bestuursleden vergezellen in dien dat nodig of wenselijk wordt geacht. Voorts koestert het bestuur relaties met de vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum, culturele instellingen in Kampen, fondsen als het Cultuurfonds Kampen, Prins Bernard Cultuurfonds, lokale, regionale en landelijke fondsen, banken etc.

Speerpunten van beleid:

Het bestuur heeft een aantal speerpunten van beleid geformuleerd die in de komende periode verder uitgewerkt en uitgevoerd zullen worden. Het bestuur wil daardoor meer richting geven aan zijn functioneren en meer doelgericht en besluitvaardig opereren.

  • Financiële bijdragen van de stichting zullen meer dan tot nu toe gericht zijn op blijvende zaken. Er zullen geen aanvullende financieringen meer worden gedaan aan ad hoc zaken, zoals tentoonstellingen, catalogi etc.
  • Het bestuur zal jaarlijks in zijn begroting plafondbedragen opnemen waarbinnen bestedingen gedaan worden.
  • Sponsoring is van toegevoegde waarde voor de stichting en voor het museum. Culturele instellingen kunnen in deze tijd niet zonder bijdragen vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het beleid voor het werven van sponsors zal anders opgezet worden. De werving voor sponsors zal geïntensiveerd worden. Kleine sponsors  en particuliere sponsors zullen meer in beeld gebracht worden.
  • Naast sponsoring zal er over nagedacht worden hoe op andere manieren geld gegenereerd kan worden. Daarbij kan ook hedendaags mecenaat binnen het blikveld komen.
  • Het bestuur wil het contact met en de klankbordfunctie voor de directeur intensiveren.
  • De samenstelling van het bestuur zal veranderen. Er komt een rooster van aftreden. Eind 2020 zal de secretaris vertrekken en eind 2021 de voorzitter. In 2020 zullen profielen voor bestuursleden worden opgesteld. Het bestuur zal uitgebreid worden tot vijf leden.
  • Het bestuur is gericht op een goede samenwerking met de Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum. Het bestuur ziet geen meerwaarde in een samengaan van beide stichtingen.
  • De stichting zal haar werkterrein breder opvatten en zich meer in het gehele culturele veld van Kampen bewegen.
  • De stichting zal een andere naam krijgen. Deze zal meer aansluiten bij de ambitie om voor het hele culturele veld van Kampen van betekenis te zijn.
  • De stichting zal meer samenwerking nastreven met andere instellingen en organisaties die culturele activiteiten in Kampen bevorderen door het ondersteunen ervan.

Voor het beheer en de besteding van het vermogen wordt verwezen naar de financiële verantwoording.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

« Terug naar activiteiten

Zo kun je helpen

We zijn continu op zoek naar bedrijven en instellingen die eenmalig of structureel een financiële bijdrage willen doen. Omdat we een ANBI-instelling zijn, is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar. Bovendien bieden we een mooie tegenprestatie. Van publiciteit in de media tot een exclusieve rondleiding, er is van alles mogelijk.

Wil je Stedelijk Museum Kampen steunen? Lees meer