Stichting Kunst en Cultuur
Stedelijk museum Kampen

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen oefent elk jaar activiteiten uit. Hieronder vindt u een overzicht van onze uitgeoefende activiteiten (per jaar). 

In 2021 heeft het bestuur de relatie met de directeur verder verdiept en vormgegeven. Er is sprake van een constructieve en inspirerende samenwerking. Ondanks de coronaregels was het mogelijk om het bestuurswerk door te laten gaan. Twee nieuwe bestuursleden deden hun intrede in het bestuur. Het rooster van aftreden werd bijgesteld. Na meer dan tien jaar heeft de secretaris haar taken overgedragen. Onder grote waardering werd afscheid van haar genomen. Toen de gelegenheid zich voordeed om werk van Jo Koster aan te kopen, kon de stichting een belangrijk aandeel leveren in de financiering. Datzelfde gold voor de expositie van werk van Christie van der Haak. Dit evenement trok-ondanks corona- veel belangstelling uit het hele land. Bij de expositie Oog voor het oor, over de oren van Rembrandt, leverde de stichting een financiële bijdrage voor de educatieve installatie. Tenslotte maakte de stichting het mogelijk dat de ‘selfiewand’ kon worden gerealiseerd.

Nadat de gemeenteraad van Kampen besloten had, dat het museum een deel van gemeentelijke organisatie blijft, heeft het bestuur zijn beleid hierop afgestemd. Dit is onder woorden gebracht in een notitie die eind 2020 door het bestuur is vastgesteld. Op dat moment is ook de naam van de stichting gewijzigd van ‘St Beschermers Stedelijk Museum Kampen’ naar ‘St. Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen.’ Het bestuur van de stichting stelt zich ten doel om door het leggen van contacten met bedrijven en instellingen daadwerkelijk gelden in te zamelen en sponsorcontracten af te sluiten. Eén bestuurslid is voortdurend actief in het werven van sponsors. Hoe meer inkomsten uit sponsoring, hoe beter de stichting in staat is om het museum te ondersteunen. Ook op andere manieren probeert de stichting fondsen aan te boren. Aanvragen voor subsidies ten behoeve van exposities worden regelmatig gedaan bij het Mondriaanfonds, het Pins Bernard Cultuurfonds etc. Daarnaast wil de stichting zich binnen en buiten Kampen op het terrein van kunst en cultuur manifesteren. Het bestuur wil meer bekendheid voor het museum creëren. Het doel hiervan is om deel te nemen aan beleidsvorming die binnen Kampen op een aantal niveaus en podia plaatsheeft. De bestuursleden benutten hun eigen netwerken om het bestaan van de stichting onder ogen te brengen bij belanghebbenden en geïnteresseerden. Daarom is het van belang dat het bestuur een zekere afspiegeling is van de inwoners van Kampen. Het bestuur heeft het aankoopbeleid van kunstwerken verder uitgewerkt en geformuleerd. Er is een fonds gevormd, waarbinnen aankopen gedaan kunnen worden. Per jaar wordt nu een vast bedrag gereserveerd voor aankopen en voor educatie.

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting een schilderij van Jan Roeland ‘Eend’ aangekocht. De stichting is verguld met werken van de geboren IJsselmuidenaar Jan Roeland in haar collectie. In 2019 heeft de Stichting een sponsorbijdrages ontvangen van € 9.000 van het Prins Bernardcultuurfonds. Hebo Maritiem heeft een bijdrage gedaan van € 2.500 voor de tentoonstelling “de Kogge”. Voorts is er in 2019 een Glossy “de Wonderkamer van Kampen” uitgebracht, deze is goed ontvangen.

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting een schilderij van Maarten Meuldijk ‘het IJsselfront van Kampen in de winter’ aangekocht. Dit schilderij zal eigendom worden van het Stedelijk Museum Kampen. Dit geldt ook voor alle eerdere aankopen en bijdragen door en van de Stichting. Ook in 2018 heeft de Stichting een sponsorbijdrage van Rabobank IJsseldelta ontvangen. Vanuit het fonds cultuur van de Gemeente Kampen ontving de Stichting een bijdrage voor Kunst en Kind 2018-2019. Het bestuur van de Stichting vergadert ieder kwartaal. Er bestaat een goede relatie met de (interim)directeur van het Stedelijk Museum Kampen die het bestuur ruimschoots van informatie voorziet. Ook onderhoudt het bestuur een goede verstandhouding met de gemeente en de wethouder van cultuur.

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting bijgedragen aan de catalogus welke verscheen bij de expositie "Het Rijks aan de IJssel" van Jeroen van der Vliet, conservator maritieme collecties bij het Rijksmuseum. Aanleiding voor deze expositie, met louter en alleen maritieme werken uit het Rijksmuseum, waren de internationale Hanzedagen in Kampen. Verder is er € 2.771 bijgedragen aan het boekje Kampen Hanzestad geschreven door René van Mierlo, € 1.500 aan de catalogus C’mon Pilgrim van Adzer van der Molen en € 1.484 aan de aanschaf van het kunstwerk Bij Nacht en Ontij van Rens Krikhaar en Jorn van Leeuwen. De Stichting heeft de sponsorgelden van de Rabobank van zowel 2016 als 2017 in het boekjaar ontvangen.

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting de publicatie van de kunstenaar Mynke Buskens gefinancierd voor € 3.900. Deze kunstenaar heeft daarbij de tekening "De drie Gezusters" aan het Stedelijk Museum Kampen geschonken. Verder heeft de Stichting € 5.000 ontvangen van het Prins Bernard Cultuur Fonds als afrekening van het sieradenproject "De Keuze van Kampen" dat in 2015 heeft plaatsgevonden. De Stichting heeft ook dit jaar weer de kerstgeschenken aan de sponsors gefinancierd.

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting in 2015 een schilderij genaamd 'Kamper Vrouw' van schilderes Mary Waters gekocht. Daarnaast is een kunstwerk genaamd 'Sunny' gekocht van kunstenaar Hans van Bentem. De Stichting heeft voor het schilderij en het kunstwerk € 6.590 ter beschikking gesteld. Beiden zijn opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum te Kampen. Verder heeft de Stichting het Stedelijk Museum te Kampen gesponsord met een nieuw kassasysteem, de vertaling van de zaalteksten (Engels - Nederlands) en een kerstgeschenk voor de sponsoren. De gezamenlijke kosten hiervan bedroegen circa € 5.600. Tot slot heeft de Stichting net als vorig jaar een financiële bijdrage gegeven ten behoeve van de organisatie van de Gouden Zaal Concerten, die plaatsvonden in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum te Kampen. De financiele bijdrage bedroeg € 3.000.

Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting in 2014 de heer Robbie Cornelissen de opdracht gegeven een kunstwerk te maken. De Stichting heeft hiervoor € 5.300 te beschikking gesteld. Het kunstwerk is opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum te Kampen. Daarnaast heeft de Stichting een financiële bijdrage van € 1.500 gegeven aan de organisatie van de Gouden Zaal Concerten, die plaatsvonden in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum te Kampen

Zo kun je helpen

We zijn continu op zoek naar bedrijven en instellingen die eenmalig of structureel een financiële bijdrage willen doen. Omdat we een ANBI-instelling zijn, is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar. Bovendien bieden we een mooie tegenprestatie. Van publiciteit in de media tot een exclusieve rondleiding, er is van alles mogelijk.

Wil je Stedelijk Museum Kampen steunen? Lees meer