Stichting Kunst en Cultuur
Stedelijk museum Kampen

Activiteiten

Privacy statement

De Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen (hierna: “Stichting”) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt door het leggen van contacten met bedrijven en instellingen gelden in te zamelen en sponsorcontracten te sluiten te behoeve van het Stedelijk Museum Kampen. In verband hiermee worden door de Stichting persoonsgegevens van onze contactpersonen verwerkt. Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele (sponsor)overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) sponsoren als voor partijen bij wie de Stichting zaken en/of diensten inkopen. Middels deze privacyverklaring wil de Stichting haar contactpersonen informeren over de wijze waarop zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Doel van de ververwerking van gegevens
Bent u een (potentiële) sponsor van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een overeenkomst te kunnen toesturen, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Grond voor de verwerking van uw gegevens
De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen worden verzameld en gebruikt omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van de Stichting. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele (verdere) samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de Stichting.

Soort persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres, telefoon, e-mailadres, KvK-nummer en BTW-nummer. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden. Dat kunnen partijen zijn aan wie de Stichting middelen ter beschikking stelt of die in haar opdracht werkzaamheden uitvoeren of producten leveren. De Stichting borgt in die gevallen dat deze derden uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. Indien u informatie bij ons heeft opgevraagd, maar u geen sponsor of zakelijke relatie bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Bent u wel sponsor of een zakelijke relatie bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen, 8261 CK Kampen, 038-3317361, hrs@schaafsmaenpartners.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen
De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook regelmatig de privacyverklaring te controleren.

Kampen, Nederland

« Terug naar activiteiten

Zo kun je helpen

We zijn continu op zoek naar bedrijven en instellingen die eenmalig of structureel een financiële bijdrage willen doen. Omdat we een ANBI-instelling zijn, is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar. Bovendien bieden we een mooie tegenprestatie. Van publiciteit in de media tot een exclusieve rondleiding, er is van alles mogelijk.

Wil je Stedelijk Museum Kampen steunen? Lees meer